مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Lolium
multiflorum

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

GUMP-LM00031

Lolium

2

GUMP-LM00032

Lolium

3

GUMP-LM00033

Lolium

4

GUMP-LM00034

Lolium

5

GUMP-LM00035

Lolium

6

GUMP-LM00098

Lolium

7

GUMP-LM00099

Lolium

8

GUMP-LM00100

Lolium

9

GUMP-LM00101

Lolium

10

GUMP-LM00102

Lolium

11

GUMP-LM00103

Lolium

12

GUMP-LM00104

Lolium

13

GUMP-LM00105

Lolium

14

GUMP-LM00106

Lolium

15

GUMP-LM00204

Lolium

16

GUMP-LM00205

Lolium

17

GUMP-LM00211

Lolium

18

GUMP-LM00373

Lolium

19

GUMP-LM00391

Lolium