مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Trifolium

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

GUMP-TH00045

Trifolium

2

GUMP-TP00111

Trifolium

3

GUMP-TR00112

Trifolium

4

GUMP-TR00113

Trifolium

5

GUMP-TR00114

Trifolium

6

GUMP-TR00115

Trifolium

7

GUMP-TR00116

Trifolium

8

GUMP-TR00117

Trifolium

9

GUMP-TR00118

Trifolium

10

GUMP-TR00119

Trifolium

11

GUMP-TH00120

Trifolium

12

GUMP-TP00121

Trifolium

13

GUMP-TP00122

Trifolium

14

GUMP-TP00123

Trifolium

15

GUMP-TP00124

Trifolium

16

GUMP-TP00125

Trifolium

17

GUMP-TP00126

Trifolium

18

GUMP-TP00127

Trifolium

19

GUMP-TP00128

Trifolium

20

GUMP-TP00129

Trifolium

21

GUMP-TP00130

Trifolium

22

GUMP-TP00131

Trifolium

23

GUMP-TP00132

Trifolium

24

GUMP-TP00133

Trifolium

25

GUMP-TA00144

Trifolium

26

GUMP-TA00145

Trifolium

27

GUMP-TA00146

Trifolium

28

GUMP-TA00147

Trifolium

29

GUMP-TA00148

Trifolium

30

GUMP-TA00149

Trifolium

31

GUMP-TP00150

Trifolium

32

GUMP-TR00152

Trifolium

33

GUMP-TR00153

Trifolium

34

GUMP-TR00154

Trifolium

35

GUMP-TI00155

Trifolium

36

GUMP-TI00156

Trifolium

37

GUMP-TI00157

Trifolium

38

GUMP-TP00160

Trifolium

39

GUMP-TS00161

Trifolium

40

GUMP-TV00162

Trifolium

41

GUMP-TP00190

Trifolium

42

GUMP-TP00206

Trifolium

43

GUMP-TR00207

Trifolium

44

GUMP-TA00208

Trifolium

45

GUMP-TR00209

Trifolium

46

GUMP-TA00210

Trifolium

47

GUMP-TD00242

Trifolium

48

GUMP-TM00243

Trifolium

49

GUMP-TP00244

Trifolium

50

GUMP-TP00245

Trifolium