مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Chaerophyllum

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

AzGR-4335

Chaerophyllum

2

AzGR-5126

Chaerophyllum

3

AzGR-5132

Chaerophyllum

4

AzGR-5140

Chaerophyllum

5

AzGR-5151

Chaerophyllum

6

AzGR-5189

Chaerophyllum

7

AzGR-5190

Chaerophyllum

8

AzGR-5257

Chaerophyllum

9

AzGR-5266

Chaerophyllum