مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Crataegus

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

AzGR-4549

Crataegus

2

AzGR-5145

Crataegus

3

AzGR-5162

Crataegus

4

AzGR-5170

Crataegus

5

AzGR-5244

Crataegus

6

AzGR-5245

Crataegus

7

AzGR-5246

Crataegus