مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Heracleum

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

AzGR-5086

Heracleum

2

AzGR-5087

Heracleum

3

AzGR-5088

Heracleum

4

AzGR-5089

Heracleum

5

AzGR-5101

Heracleum

6

AzGR-5102

Heracleum

7

AzGR-5144

Heracleum

8

AzGR-5164

Heracleum

9

AzGR-5166

Heracleum

10

AzGR-5180

Heracleum

11

AzGR-5229

Heracleum

12

AzGR-5258

Heracleum

13

AzGR-5260

Heracleum