مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Pimpinella

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

AzGR-5083

Pimpinella

2

AzGR-5085

Pimpinella

3

AzGR-5127

Pimpinella

4

AzGR-5134

Pimpinella

5

AzGR-5135

Pimpinella

6

AzGR-5153

Pimpinella

7

AzGR-5154

Pimpinella

8

AzGR-5163

Pimpinella

9

AzGR-5177

Pimpinella

10

AzGR-5178

Pimpinella

11

AzGR-5249

Pimpinella