مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

AzGR-4289

Struthiopteris

2

AzGR-4290

Dryopteris

3

AzGR-4291

Athyrium

4

AzGR-4292

Juniperus

5

AzGR-4293

Alisma

6

AzGR-4294

Butomus

7

AzGR-4295

Allium

8

AzGR-4296

Asparagus

9

AzGR-4297

Danae

10

AzGR-4298

Paris

11

AzGR-4299

Convallaria

12

AzGR-4300

Tamus

13

AzGR-4301

Crocus

14

AzGR-4302

Iris

15

AzGR-4303

Gymnadenia

16

AzGR-4304

Neottia

17

AzGR-4305

Humulus

18

AzGR-4306

Viscum

19

AzGR-4307

Oxyria

20

AzGR-4308

Polygonum

21

AzGR-4309

Camphorosma

22

AzGR-4310

Salicornia

23

AzGR-4311

Phytolacca

24

AzGR-4312

Portulaca

25

AzGR-4313

Agrostemma

26

AzGR-4314

Saponaria

27

AzGR-4315

Cucubalus

28

AzGR-4316

Vaccaria

29

AzGR-4317

Aconitum

30

AzGR-4318

Laurus

31

AzGR-4319

Chelidonium

32

AzGR-4320

Lepidium

33

AzGR-4321

Thlaspi

34

AzGR-4324

Crambe

35

AzGR-4325

Cardamine

36

AzGR-4326

Barbarea

37

AzGR-4327

Nasturtium

38

AzGR-4328

Armoracia

39

AzGR-4329

Rorippa

40

AzGR-4330

Capparis

41

AzGR-4331

Reseda

42

AzGR-4332

Sempervivum

43

AzGR-4333

Quercus

44

AzGR-4334

Eryngium

45

AzGR-4335

Chaerophyllum

46

AzGR-4336

Anthriscus

47

AzGR-4337

Conium

48

AzGR-4338

Apium

49

AzGR-4339

Hydrocharis

50

AzGR-4340

Elytrigia