مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Hordeum
vulgare

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

AzGR-2262

Hordeum

2

AzGR-2265

Hordeum

3

AzGR-2270

Hordeum

4

AzGR-2271

Hordeum

5

AzGR-2273

Hordeum

6

AzGR-2277

Hordeum

7

AzGR-2279

Hordeum

8

AzGR-2286

Hordeum

9

AzGR-2288

Hordeum

10

AzGR-2293

Hordeum

11

AzGR-2296

Hordeum

12

AzGR-2298

Hordeum

13

AzGR-2301

Hordeum

14

AzGR-2302

Hordeum

15

AzGR-2305

Hordeum

16

AzGR-2307

Hordeum

17

AzGR-2308

Hordeum

18

AzGR-2311

Hordeum

19

AzGR-2313

Hordeum

20

AzGR-2315

Hordeum

21

AzGR-2321

Hordeum

22

AzGR-2322

Hordeum

23

AzGR-2323

Hordeum

24

AzGR-2325

Hordeum

25

AzGR-2329

Hordeum

26

AzGR-2366

Hordeum

27

AzGR-2367

Hordeum

28

AzGR-2368

Hordeum

29

AzGR-2406

Hordeum

30

AzGR-2408

Hordeum

31

AzGR-2437

Hordeum

32

AzGR-2438

Hordeum

33

AzGR-2439

Hordeum

34

AzGR-2440

Hordeum

35

AzGR-2441

Hordeum

36

AzGR-2443

Hordeum

37

AzGR-2445

Hordeum

38

AzGR-2448

Hordeum

39

AzGR-2450

Hordeum

40

AzGR-2451

Hordeum

41

AzGR-2452

Hordeum

42

AzGR-2453

Hordeum

43

AzGR-2458

Hordeum

44

AzGR-2460

Hordeum

45

AzGR-2461

Hordeum

46

AzGR-2464

Hordeum

47

AzGR-2465

Hordeum

48

AzGR-2466

Hordeum

49

AzGR-2467

Hordeum

50

AzGR-2468

Hordeum