مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

SG01

Avena

2

NU01

Avena

3

FA1

Avena

4

BY01

Avena

5

AB1

Avena

6

001

Avena

7

ST02

Avena

8

SG02

Avena

9

NU02

Avena

10

MU02

Avena

11

BY02

Avena

12

AB2

Avena

13

002

Avena

14

ST03

Avena

15

SG03

Avena

16

NU03

Avena

17

MU03

Avena

18

003

Avena

19

ST04

Avena

20

SG04

Avena

21

MU04

Avena

22

004

Avena

23

ST05

Avena

24

SG05

Avena

25

NU05

Avena

26

MU05

Avena

27

005

Avena

28

SG06

Avena

29

NU06

Avena

30

MU06

Avena

31

006

Avena

32

ST07

Avena

33

SG07

Avena

34

NU07

Avena

35

MU07

Avena

36

007

Avena

37

ST08

Avena

38

SG08

Avena

39

NU08

Avena

40

MU08

Avena

41

008

Avena

42

SG09

Avena

43

MU09

Avena

44

009

Avena

45

ST10

Avena

46

SG10

Avena

47

NU10

Avena

48

MU10

Avena

49

010

Avena

50

ST11

Avena