مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Musa
aa

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

ITC0063

Musa

2

ITC0088

Musa

3

ITC0090

Musa

4

ITC0107

Musa

5

ITC0257

Musa

6

ITC0258

Musa

7

ITC0259

Musa

8

ITC0260

Musa

9

ITC0265

Musa

10

ITC0266

Musa

11

ITC0267

Musa

12

ITC0269

Musa

13

ITC0270

Musa

14

ITC0276

Musa

15

ITC0279

Musa

16

ITC0281

Musa

17

ITC0292

Musa

18

ITC0294

Musa

19

ITC0298

Musa

20

ITC0299

Musa

21

ITC0300

Musa

22

ITC0307

Musa

23

ITC0308

Musa

24

ITC0309

Musa

25

ITC0310

Musa

26

ITC0311

Musa

27

ITC0312

Musa

28

ITC0313

Musa

29

ITC0314

Musa

30

ITC0315

Musa

31

ITC0316

Musa

32

ITC0317

Musa

33

ITC0318

Musa

34

ITC0320

Musa

35

ITC0373

Musa

36

ITC0374

Musa

37

ITC0392

Musa

38

ITC0395

Musa

39

ITC0404

Musa

40

ITC0409

Musa

41

ITC0411

Musa

42

ITC0413

Musa

43

ITC0425

Musa

44

ITC0432

Musa

45

ITC0433

Musa

46

ITC0434

Musa

47

ITC0435

Musa

48

ITC0436

Musa

49

ITC0437

Musa

50

ITC0438

Musa