مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

maize

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

1956-ZEA-MA-10

Zea

2

1956-ZEA-MA-1

Zea

3

1956-ZEA-MA-11

Zea

4

1956-ZEA-MA-12

Zea

5

1956-ZEA-MA-13

Zea

6

1956-ZEA-MA-14

Zea

7

1956-ZEA-MA-15

Zea

8

1956-ZEA-MA-16

Zea

9

1956-ZEA-MA-17

Zea

10

1956-ZEA-MA-18

Zea

11

1956-ZEA-MA-19

Zea

12

1956-ZEA-MA-20

Zea

13

1956-ZEA-MA-2

Zea

14

1956-ZEA-MA-21

Zea

15

1956-ZEA-MA-22

Zea

16

1956-ZEA-MA-23

Zea

17

1956-ZEA-MA-24

Zea

18

1956-ZEA-MA-25

Zea

19

1956-ZEA-MA-26

Zea

20

1956-ZEA-MA-27

Zea

21

1956-ZEA-MA-28

Zea

22

1956-ZEA-MA-29

Zea

23

1956-ZEA-MA-3

Zea

24

1956-ZEA-MA-30

Zea

25

1956-ZEA-MA-4

Zea

26

1956-ZEA-MA-5

Zea

27

1956-ZEA-MA-6

Zea

28

1956-ZEA-MA-7

Zea

29

1956-ZEA-MA-8

Zea

30

1956-ZEA-MA-9

Zea

31

1958-ZEA-MA-10

Zea

32

1958-ZEA-MA-1

Zea

33

1958-ZEA-MA-11

Zea

34

1958-ZEA-MA-12

Zea

35

1958-ZEA-MA-2

Zea

36

1958-ZEA-MA-3

Zea

37

1958-ZEA-MA-4

Zea

38

1958-ZEA-MA-5

Zea

39

1958-ZEA-MA-6

Zea

40

1958-ZEA-MA-7

Zea

41

1958-ZEA-MA-8

Zea

42

1958-ZEA-MA-9

Zea

43

1959-ZEA-MA-10

Zea

44

1959-ZEA-MA-1

Zea

45

1959-ZEA-MA-11

Zea

46

1959-ZEA-MA-12

Zea

47

1959-ZEA-MA-13

Zea

48

1959-ZEA-MA-14

Zea

49

1959-ZEA-MA-15

Zea

50

1959-ZEA-MA-16

Zea