مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Phaseolus

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

1954-PHS-VU-1

Phaseolus

2

1954-PHS-VU-10

Phaseolus

3

1954-PHS-AG-1

Phaseolus

4

1954-PHS-AU-1

Phaseolus

5

1954-PHS-LU-1

Phaseolus

6

1954-PHS-AC-1

Phaseolus

7

1954-PHS--1

Phaseolus

8

1954-PHS-VU-11

Phaseolus

9

1954-PHS-VU-12

Phaseolus

10

1954-PHS-VU-13

Phaseolus

11

1954-PHS-VU-14

Phaseolus

12

1954-PHS-VU-15

Phaseolus

13

1954-PHS-VU-16

Phaseolus

14

1954-PHS-VU-17

Phaseolus

15

1954-PHS-VU-18

Phaseolus

16

1954-PHS-VU-19

Phaseolus

17

1954-PHS-VU-2

Phaseolus

18

1954-PHS-AG-2

Phaseolus

19

1954-PHS-AU-2

Phaseolus

20

1954-PHS-VU-20

Phaseolus

21

1954-PHS-VU-21

Phaseolus

22

1954-PHS-VU-3

Phaseolus

23

1954-PHS-AU-3

Phaseolus

24

1954-PHS-AG-3

Phaseolus

25

1954-PHS-VU-4

Phaseolus

26

1954-PHS-AU-4

Phaseolus

27

1954-PHS-VU-5

Phaseolus

28

1954-PHS-AU-5

Phaseolus

29

1954-PHS-VU-6

Phaseolus

30

1954-PHS-VU-7

Phaseolus

31

1954-PHS-VU-8

Phaseolus

32

1954-PHS-VU-9

Phaseolus

33

1955-PHS-VU-1

Phaseolus

34

1956-PHS-VU-1

Phaseolus

35

1956-PHS-VU-2

Phaseolus

36

1957-PHS-VU-1

Phaseolus

37

1957-PHS-VU-10

Phaseolus

38

1957-PHS-VU-11

Phaseolus

39

1957-PHS-VU-12

Phaseolus

40

1957-PHS-VU-13

Phaseolus

41

1957-PHS-VU-2

Phaseolus

42

1957-PHS-VU-3

Phaseolus

43

1957-PHS-VU-4

Phaseolus

44

1957-PHS-VU-5

Phaseolus

45

1957-PHS-VU-6

Phaseolus

46

1957-PHS-VU-7

Phaseolus

47

1957-PHS-VU-8

Phaseolus

48

1957-PHS-VU-9

Phaseolus

49

1958-PHS-VU-1

Phaseolus

50

1958-PHS-VU-10

Phaseolus