مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Astragalus
glycyphyllos

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

2003-ASG-GL-1

Astragalus

2

2003-ASG-GL-2

Astragalus

3

2003-ASG-GL-3

Astragalus

4

2003-ASG-GL-4

Astragalus

5

2003-ASG-GL-5

Astragalus

6

2003-ASG-GL-6

Astragalus