مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Origanum
vulgare

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

2003-ORI-VU-1

Origanum

2

2003-ORI-VU-2

Origanum

3

2003-ORI-VU-3

Origanum

4

2003-ORI-VU-4

Origanum

5

2003-ORI-VU-5

Origanum

6

2003-ORI-VU-6

Origanum

7

2003-ORI-VU-7

Origanum

8

2004-ORI-VU-1

Origanum

9

2004-ORI-VU-2

Origanum