مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Teosinte

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

BRA 00028501-5

Zea

2

BRA 00028502-3

Zea

3

BRA 00028503-1

Zea

4

BRA 00028504-9

Zea

5

BRA 00028505-6

Zea

6

BRA 00028506-4

Zea

7

BRA 00028507-2

Zea

8

BRA 00028508-0

Zea

9

BRA 00028509-8

Zea

10

BRA 00028510-6

Zea

11

BRA 00028511-4

Zea

12

BRA 00028512-2

Zea

13

BRA 00028513-0

Zea

14

BRA 00028514-8

Zea

15

BRA 00028515-5

Zea

16

BRA 00028516-3

Zea

17

BRA 00028517-1

Zea

18

BRA 00028518-9

Zea

19

BRA 00028519-7

Zea

20

BRA 00028520-5

Zea

21

BRA 00028521-3

Zea

22

BRA 00028522-1

Zea

23

BRA 00028523-9

Zea

24

BRA 00028524-7

Zea

25

BRA 00028525-4

Zea

26

BRA 00028526-2

Zea

27

BRA 00028527-0

Zea

28

BRA 00028528-8

Zea

29

BRA 00028529-6

Zea

30

BRA 00028530-4

Zea

31

BRA 00028531-2

Zea

32

BRA 00028532-0

Zea

33

BRA 00028533-8

Zea

34

BRA 00028534-6

Zea

35

BRA 00028535-3

Zea

36

BRA 00028536-1

Zea

37

BRA 00028537-9

Zea

38

BRA 00028538-7

Zea

39

BRA 00028539-5

Zea

40

BRA 00028540-3

Zea

41

BRA 00028541-1

Zea

42

BRA 00028542-9

Zea

43

BRA 00028543-7

Zea

44

BRA 00028544-5

Zea

45

BRA 00028545-2

Zea

46

BRA 00028546-0

Zea

47

BRA 00028547-8

Zea

48

BRA 00028548-6

Zea

49

BRA 00028549-4

Zea

50

BRA 00028550-2

Zea