مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Cupuacu

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

BRA 00058985-3

Theobroma

2

BRA 00058986-1

Theobroma

3

BRA 00058987-9

Theobroma

4

BRA 00058988-7

Theobroma

5

BRA 00058989-5

Theobroma

6

BRA 00058990-3

Theobroma

7

BRA 00058991-1

Theobroma

8

BRA 00058992-9

Theobroma

9

BRA 00058993-7

Theobroma

10

BRA 00058994-5

Theobroma

11

BRA 00058995-2

Theobroma

12

BRA 00058996-0

Theobroma

13

BRA 00058997-8

Theobroma

14

BRA 00058998-6

Theobroma

15

BRA 00058999-4

Theobroma

16

BRA 00059000-0

Theobroma

17

BRA 00059001-8

Theobroma

18

BRA 00059002-6

Theobroma

19

BRA 00059003-4

Theobroma

20

BRA 00059004-2

Theobroma

21

BRA 00059005-9

Theobroma

22

BRA 00059006-7

Theobroma

23

BRA 00059007-5

Theobroma

24

BRA 00059008-3

Theobroma

25

BRA 00059009-1

Theobroma

26

BRA 00059010-9

Theobroma

27

BRA 00059011-7

Theobroma

28

BRA 00059012-5

Theobroma

29

BRA 00059013-3

Theobroma

30

BRA 00059014-1

Theobroma

31

BRA 00059015-8

Theobroma

32

BRA 00059016-6

Theobroma

33

BRA 00059017-4

Theobroma

34

BRA 00059018-2

Theobroma

35

BRA 00059019-0

Theobroma

36

BRA 00059020-8

Theobroma

37

BRA 00059021-6

Theobroma

38

BRA 00059022-4

Theobroma

39

BRA 00059023-2

Theobroma

40

BRA 00059024-0

Theobroma

41

BRA 00059025-7

Theobroma

42

BRA 00059026-5

Theobroma

43

BRA 00059027-3

Theobroma

44

BRA 00059028-1

Theobroma

45

BRA 00059029-9

Theobroma

46

BRA 00059030-7

Theobroma

47

BRA 00059031-5

Theobroma

48

BRA 00059032-3

Theobroma

49

BRA 00059033-1

Theobroma

50

BRA 00059034-9

Theobroma