مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Ipecacuanha

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

BRA 00055864-3

Psychotria

2

BRA 00055865-0

Psychotria

3

BRA 00055866-8

Psychotria

4

BRA 00055867-6

Psychotria

5

BRA 00055868-4

Psychotria

6

BRA 00055869-2

Psychotria

7

BRA 00055870-0

Psychotria

8

BRA 00055871-8

Psychotria

9

BRA 00055872-6

Psychotria

10

BRA 00055873-4

Psychotria

11

BRA 00055874-2

Psychotria

12

BRA 00055875-9

Psychotria

13

BRA 00055876-7

Psychotria

14

BRA 00055877-5

Psychotria

15

BRA 00055878-3

Psychotria

16

BRA 00055879-1

Psychotria

17

BRA 00055880-9

Psychotria

18

BRA 00055881-7

Psychotria

19

BRA 00055882-5

Psychotria

20

BRA 00055883-3

Psychotria

21

BRA 00055884-1

Psychotria

22

BRA 00055885-8

Psychotria

23

BRA 00055886-6

Psychotria

24

BRA 00055887-4

Psychotria

25

BRA 00055888-2

Psychotria

26

BRA 00055889-0

Psychotria

27

BRA 00055890-8

Psychotria

28

BRA 00055891-6

Psychotria

29

BRA 00055892-4

Psychotria

30

BRA 00055893-2

Psychotria

31

BRA 00055894-0

Psychotria

32

BRA 00055895-7

Psychotria

33

BRA 00055896-5

Psychotria

34

BRA 00055897-3

Psychotria

35

BRA 00055898-1

Psychotria

36

BRA 00055899-9

Psychotria

37

BRA 00055900-5

Psychotria

38

BRA 00055901-3

Psychotria

39

BRA 00055902-1

Psychotria

40

BRA 00055903-9

Psychotria

41

BRA 00055904-7

Psychotria

42

BRA 00055905-4

Psychotria

43

BRA 00055906-2

Psychotria

44

BRA 00055907-0

Psychotria

45

BRA 00055908-8

Psychotria

46

BRA 00055909-6

Psychotria

47

BRA 00055910-4

Psychotria

48

BRA 00055911-2

Psychotria

49

BRA 00055912-0

Psychotria

50

BRA 00055913-8

Psychotria