مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Mandioca

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

BRA 00073590-2

Manihot

2

BRA 00073591-0

Manihot

3

BRA 00073592-8

Manihot

4

BRA 00073593-6

Manihot

5

BRA 00073594-4

Manihot

6

BRA 00073595-1

Manihot

7

BRA 00073596-9

Manihot

8

BRA 00073597-7

Manihot

9

BRA 00073598-5

Manihot

10

BRA 00073599-3

Manihot

11

BRA 00073600-9

Manihot

12

BRA 00073601-7

Manihot

13

BRA 00073602-5

Manihot

14

BRA 00073603-3

Manihot

15

BRA 00073604-1

Manihot

16

BRA 00073605-8

Manihot

17

BRA 00073606-6

Manihot

18

BRA 00073607-4

Manihot

19

BRA 00073608-2

Manihot

20

BRA 00073609-0

Manihot

21

BRA 00073610-8

Manihot

22

BRA 00073611-6

Manihot

23

BRA 00073612-4

Manihot

24

BRA 00073613-2

Manihot

25

BRA 00073614-0

Manihot

26

BRA 00073615-7

Manihot

27

BRA 00073616-5

Manihot

28

BRA 00073617-3

Manihot

29

BRA 00073618-1

Manihot

30

BRA 00073619-9

Manihot

31

BRA 00073620-7

Manihot

32

BRA 00073621-5

Manihot

33

BRA 00073622-3

Manihot

34

BRA 00073623-1

Manihot

35

BRA 00073624-9

Manihot

36

BRA 00073625-6

Manihot

37

BRA 00073626-4

Manihot

38

BRA 00073627-2

Manihot

39

BRA 00073628-0

Manihot

40

BRA 00073629-8

Manihot

41

BRA 00073630-6

Manihot

42

BRA 00073631-4

Manihot

43

BRA 00073632-2

Manihot

44

BRA 00073633-0

Manihot

45

BRA 00073634-8

Manihot

46

BRA 00073635-5

Manihot

47

BRA 00073636-3

Manihot

48

BRA 00073637-1

Manihot

49

BRA 00073638-9

Manihot

50

BRA 00073639-7

Manihot