مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Derris
urucu

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

BRA 00067107-3

Derris

2

BRA 00067108-1

Derris

3

BRA 00067109-9

Derris

4

BRA 00067110-7

Derris

5

BRA 00067111-5

Derris

6

BRA 00067112-3

Derris

7

BRA 00067113-1

Derris

8

BRA 00067114-9

Derris

9

BRA 00067115-6

Derris

10

BRA 00067116-4

Derris

11

BRA 00067117-2

Derris

12

BRA 00067118-0

Derris

13

BRA 00067119-8

Derris

14

BRA 00067120-6

Derris

15

BRA 00067121-4

Derris

16

BRA 00067122-2

Derris

17

BRA 00067123-0

Derris

18

BRA 00067124-8

Derris

19

BRA 00067125-5

Derris

20

BRA 00067126-3

Derris

21

BRA 00067127-1

Derris

22

BRA 00192187-3

Derris

23

BRA 00192188-1

Derris

24

BRA 00192189-9

Derris

25

BRA 00192190-7

Derris

26

BRA 00192191-5

Derris

27

BRA 00192365-5

Derris

28

BRA 00192367-1

Derris

29

BRA 00192368-9

Derris

30

BRA 00192369-7

Derris

31

BRA 00192370-5

Derris

32

BRA 00192371-3

Derris

33

BRA 00192372-1

Derris

34

BRA 00192373-9

Derris

35

BRA 00192374-7

Derris

36

BRA 00192375-4

Derris

37

BRA 00192376-2

Derris

38

BRA 00192377-0

Derris

39

BRA 00192378-8

Derris

40

BRA 00192379-6

Derris

41

BRA 00192381-2

Derris

42

BRA 00192382-0

Derris

43

BRA 00192384-6

Derris

44

BRA 00192385-3

Derris

45

BRA 00192393-7

Derris

46

BRA 00192397-8

Derris

47

BRA 00192400-0

Derris

48

BRA 00192401-8

Derris

49

BRA 00192402-6

Derris

50

BRA 00192405-9

Derris