مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Hevea

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

BRA 00067151-1

Hevea

2

BRA 00067157-8

Hevea

3

BRA 00067189-1

Hevea

4

BRA 00067196-6

Hevea

5

BRA 00179850-3

Hevea

6

BRA 00179851-1

Hevea

7

BRA 00179852-9

Hevea

8

BRA 00179853-7

Hevea

9

BRA 00179854-5

Hevea

10

BRA 00179855-2

Hevea

11

BRA 00179856-0

Hevea

12

BRA 00179857-8

Hevea

13

BRA 00179858-6

Hevea

14

BRA 00179859-4

Hevea

15

BRA 00179860-2

Hevea

16

BRA 00179861-0

Hevea

17

BRA 00179862-8

Hevea

18

BRA 00179863-6

Hevea

19

BRA 00179864-4

Hevea

20

BRA 00179865-1

Hevea

21

BRA 00179866-9

Hevea

22

BRA 00179867-7

Hevea

23

BRA 00179868-5

Hevea

24

BRA 00179869-3

Hevea

25

BRA 00179870-1

Hevea

26

BRA 00179871-9

Hevea

27

BRA 00179872-7

Hevea

28

BRA 00179873-5

Hevea

29

BRA 00179874-3

Hevea

30

BRA 00179875-0

Hevea

31

BRA 00179876-8

Hevea

32

BRA 00179877-6

Hevea

33

BRA 00179878-4

Hevea

34

BRA 00179879-2

Hevea

35

BRA 00179880-0

Hevea

36

BRA 00179881-8

Hevea

37

BRA 00179882-6

Hevea

38

BRA 00179883-4

Hevea

39

BRA 00179884-2

Hevea

40

BRA 00179885-9

Hevea

41

BRA 00179886-7

Hevea

42

BRA 00179887-5

Hevea

43

BRA 00179888-3

Hevea

44

BRA 00179889-1

Hevea

45

BRA 00179890-9

Hevea

46

BRA 00179891-7

Hevea

47

BRA 00179892-5

Hevea

48

BRA 00179893-3

Hevea

49

BRA 00179894-1

Hevea

50

BRA 00179895-8

Hevea