مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Hordeum

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

SGviss

Hordeum

2

SGwila

Hordeum

3

SGwilb

Hordeum

4

SGveya

Hordeum

5

SGveyb

Hordeum

6

SGvexg

Hordeum

7

SGvexf

Hordeum

8

SGvexe

Hordeum

9

SGvexd

Hordeum

10

SGvexc

Hordeum

11

SGvexb

Hordeum

12

SGvexa

Hordeum

13

SGverb

Hordeum

14

SGverna

Hordeum

15

SGvernb

Hordeum

16

SGvero

Hordeum

17

sgVEX

Hordeum

18

SGvera

Hordeum

19

SGvalfb

Hordeum

20

SGvalfa

Hordeum

21

SGVala

Hordeum

22

SGunt

Hordeum

23

sgULRM

Hordeum

24

sgULRL

Hordeum

25

sgULRK

Hordeum

26

sgULRJ

Hordeum

27

sgULRI

Hordeum

28

sgULRH

Hordeum

29

sgULRG

Hordeum

30

sgULRB

Hordeum

31

sgULRC

Hordeum

32

sgULRD

Hordeum

33

sgULRE

Hordeum

34

sgULRF

Hordeum

35

SGtoe

Hordeum

36

SGtroi

Hordeum

37

sgULRA

Hordeum

38

SGteah

Hordeum

39

SGtaeg

Hordeum

40

SGtaef

Hordeum

41

SGtaee

Hordeum

42

SGtaeb

Hordeum

43

SGtaec

Hordeum

44

SGtaea

Hordeum

45

SGTAE

Hordeum

46

SGstnn

Hordeum

47

SGstnm

Hordeum

48

SGstnl

Hordeum

49

SGstnf

Hordeum

50

SGstnh

Hordeum