مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Secale

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

WRLEIGG

Secale

2

Wrcad

Secale

3

WRERNE

Secale

4

WRBI

Secale

5

WRE

Secale

6

SRL

Secale

7

WRGO1

Secale

8

WRGO2

Secale