مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Triticum

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

WWVITL

Triticum

2

WWVITM

Triticum

3

WWVITH

Triticum

4

WWVITK

Triticum

5

WWVITJ

Triticum

6

WWVITI

Triticum

7

WWVITC

Triticum

8

WWVITD

Triticum

9

WWVITE

Triticum

10

WWVITF

Triticum

11

WWVITG

Triticum

12

WWVITA

Triticum

13

WWVITB

Triticum

14

WWVIT

Triticum

15

WWVERRC

Triticum

16

WWVERRD

Triticum

17

WWVERB

Triticum

18

WWVERRA

Triticum

19

WWVERRB

Triticum

20

WWSTRC

Triticum

21

WWTOEA

Triticum

22

WWtoeb

Triticum

23

WWTOEC

Triticum

24

WWTOED

Triticum

25

WWTOER

Triticum

26

WWTROIS

Triticum

27

WWstra

Triticum

28

WWSTRB

Triticum

29

WWSAVR

Triticum

30

WWSCHM

Triticum

31

WWSAVP

Triticum

32

WWSAVQ

Triticum

33

WWSAVL

Triticum

34

WWSAVM

Triticum

35

WWSAVN

Triticum

36

WWSAVO

Triticum

37

WWSAVH

Triticum

38

WWSAVK

Triticum

39

WWSAVJ

Triticum

40

WWSAVI

Triticum

41

WWSAVB

Triticum

42

WWSAVC

Triticum

43

WWSAVD

Triticum

44

WWSAVE

Triticum

45

WWSAVF

Triticum

46

WWSAVG

Triticum

47

WWSAV

Triticum

48

WWSARRL

Triticum

49

WWSAVA

Triticum

50

WWSARRK

Triticum