مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Vicia
faba

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

ABT

Vicia

2

abLIDb

Vicia

3

abLIDa

Vicia

4

abLID

Vicia

5

ABLEIGG

Vicia

6

ABE

Vicia

7

ABA

Vicia