مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Zea
mais

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

mafranch

Zea

2

maEYHO

Zea

3

MAMAL

Zea

4

madussex

Zea

5

mavouv

Zea

6

maDEI

Zea

7

maTURT

Zea

8

macham

Zea

9

mastpier

Zea

10

mabrig

Zea

11

maGRONE

Zea

12

maTEIM

Zea

13

maGLIS

Zea

14

maGIMI

Zea

15

maGEST

Zea

16

magerm

Zea

17

maVISP1

Zea

18

maSION1

Zea

19

maSIER1

Zea

20

madron1

Zea

21

maVISP2

Zea

22

maTURT2

Zea

23

maSION2

Zea

24

maSIER2

Zea

25

madron2

Zea

26

maVISP3

Zea

27

maSIER3

Zea

28

madron3

Zea

29

maVISP4

Zea

30

maSIER4

Zea

31

maSIER5

Zea