مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Zea

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

mavouv

Zea

2

maTURT

Zea

3

mastpier

Zea

4

maGRONE

Zea

5

maGLIS

Zea

6

maGIMI

Zea

7

maGEST

Zea

8

magerm

Zea

9

mafranch

Zea

10

maEYHO

Zea

11

madussex

Zea

12

maDEI

Zea

13

macham

Zea

14

mabrig

Zea

15

maTEIM

Zea

16

MAMAL

Zea

17

maVISP1

Zea

18

maSION1

Zea

19

maSIER1

Zea

20

madron1

Zea

21

maVISP2

Zea

22

maTURT2

Zea

23

maSION2

Zea

24

maSIER2

Zea

25

madron2

Zea

26

maVISP3

Zea

27

maSIER3

Zea

28

madron3

Zea

29

maVISP4

Zea

30

maSIER4

Zea

31

maSIER5

Zea