مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

SMD WAT Cont

Cocos

2

SMD NVT

Cocos

3

SMD NVS B

Cocos

4

SMD NVS A

Cocos

5

SMD NVE

Cocos

6

SMD NVB

Cocos

7

SMD NRY

Cocos

8

SMD NRM

Cocos

9

SMD NRC

Cocos

10

SMD NNL

Cocos

11

SMD NJM

Cocos

12

SMD NJG

Cocos

13

SMD NBO

Cocos

14

SMD NBN

Cocos

15

SMD GVT

Cocos

16

SMD GTN B

Cocos

17

SMD GTN A

Cocos

18

SMD GSL

Cocos

19

SMD GRL

Cocos

20

SMD NVM

Cocos

21

SMD NVC

Cocos

22

SMD GTG

Cocos

23

SMD GSN

Cocos

24

SMD GRT

Cocos

25

SMD GMZ

Cocos

26

SMD GML

Cocos

27

SMD GCO

Cocos

28

SMD GCA

Cocos

29

SMD NVT R1

Cocos

30

SMD NVS R1

Cocos

31

SMD NVE R1

Cocos

32

SMD NVB R1

Cocos

33

SMD NRY R1

Cocos

34

SMD NRM R1

Cocos

35

SMD NRC R1

Cocos

36

SMD NNL R1

Cocos

37

SMD NJM R1

Cocos

38

SMD NJG R1

Cocos

39

SMD NBO R1

Cocos

40

SMD NBN R1

Cocos

41

SMD GVT R1

Cocos

42

SMD GTN R1

Cocos

43

SMD GSL R1

Cocos

44

SMD GRL R1

Cocos

45

SMD GPA1

Cocos

46

SMD GNG1 B

Cocos

47

SMD GNG1

Cocos

48

SMD NVM R1

Cocos

49

SMD NVC R1

Cocos

50

SMD GTG R1

Cocos