مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Hordeum

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

GS 2255

Hordeum

2

GS 2257

Hordeum

3

GS 2601

Hordeum

4

GS 2656

Hordeum

5

GS 2721

Hordeum

6

GW 2767

Hordeum

7

GW 3279

Hordeum