مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Hordeum
vulgare

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

HOR 1

Hordeum

2

MHOR 1

Hordeum

3

BCC 1

Hordeum

4

HOR 2

Hordeum

5

MHOR 2

Hordeum

6

BCC 2

Hordeum

7

BCC 3

Hordeum

8

MHOR 3

Hordeum

9

HOR 3

Hordeum

10

MHOR 4

Hordeum

11

HOR 4

Hordeum

12

BCC 4

Hordeum

13

BCC 5

Hordeum

14

MHOR 5

Hordeum

15

HOR 6

Hordeum

16

BCC 6

Hordeum

17

MHOR 6

Hordeum

18

BCC 7

Hordeum

19

MHOR 7

Hordeum

20

HOR 8

Hordeum

21

BCC 8

Hordeum

22

MHOR 8

Hordeum

23

BCC 9

Hordeum

24

MHOR 9

Hordeum

25

MHOR 10

Hordeum

26

HOR 10

Hordeum

27

BCC 10

Hordeum

28

MHOR 11

Hordeum

29

HOR 11

Hordeum

30

BCC 11

Hordeum

31

MHOR 12

Hordeum

32

HOR 12

Hordeum

33

BCC 12

Hordeum

34

MHOR 13

Hordeum

35

HOR 13

Hordeum

36

BCC 13

Hordeum

37

HOR 14

Hordeum

38

MHOR 14

Hordeum

39

BCC 14

Hordeum

40

BCC 15

Hordeum

41

MHOR 15

Hordeum

42

HOR 15

Hordeum

43

HOR 16

Hordeum

44

BCC 16

Hordeum

45

MHOR 16

Hordeum

46

HOR 17

Hordeum

47

BCC 17

Hordeum

48

MHOR 17

Hordeum

49

HOR 18

Hordeum

50

BCC 18

Hordeum