مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Hordeum

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

BCC 1

Hordeum

2

HOR 1

Hordeum

3

MHOR 1

Hordeum

4

MHOR 2

Hordeum

5

BCC 2

Hordeum

6

HOR 2

Hordeum

7

MHOR 3

Hordeum

8

HOR 3

Hordeum

9

BCC 3

Hordeum

10

MHOR 4

Hordeum

11

HOR 4

Hordeum

12

BCC 4

Hordeum

13

BCC 5

Hordeum

14

MHOR 5

Hordeum

15

BCC 6

Hordeum

16

MHOR 6

Hordeum

17

HOR 6

Hordeum

18

MHOR 7

Hordeum

19

BCC 7

Hordeum

20

BCC 8

Hordeum

21

MHOR 8

Hordeum

22

HOR 8

Hordeum

23

MHOR 9

Hordeum

24

BCC 9

Hordeum

25

HOR 10

Hordeum

26

BCC 10

Hordeum

27

MHOR 10

Hordeum

28

HOR 11

Hordeum

29

BCC 11

Hordeum

30

MHOR 11

Hordeum

31

HOR 12

Hordeum

32

BCC 12

Hordeum

33

MHOR 12

Hordeum

34

MHOR 13

Hordeum

35

HOR 13

Hordeum

36

BCC 13

Hordeum

37

MHOR 14

Hordeum

38

HOR 14

Hordeum

39

BCC 14

Hordeum

40

BCC 15

Hordeum

41

MHOR 15

Hordeum

42

HOR 15

Hordeum

43

MHOR 16

Hordeum

44

HOR 16

Hordeum

45

BCC 16

Hordeum

46

MHOR 17

Hordeum

47

HOR 17

Hordeum

48

BCC 17

Hordeum

49

BCC 18

Hordeum

50

MHOR 18

Hordeum