مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Phaseolus

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

PHA 1

Phaseolus

2

PHA 2

Phaseolus

3

PHA 3

Phaseolus

4

PHA 4

Phaseolus

5

PHA 8

Phaseolus

6

PHA 9

Phaseolus

7

PHA 10

Phaseolus

8

PHA 11

Phaseolus

9

PHA 12

Phaseolus

10

PHA 13

Phaseolus

11

PHA 14

Phaseolus

12

PHA 15

Phaseolus

13

PHA 16

Phaseolus

14

PHA 17

Phaseolus

15

PHA 18

Phaseolus

16

PHA 20

Phaseolus

17

PHA 21

Phaseolus

18

PHA 22

Phaseolus

19

PHA 23

Phaseolus

20

PHA 24

Phaseolus

21

PHA 25

Phaseolus

22

PHA 27

Phaseolus

23

PHA 28

Phaseolus

24

PHA 29

Phaseolus

25

PHA 30

Phaseolus

26

PHA 31

Phaseolus

27

PHA 32

Phaseolus

28

PHA 33

Phaseolus

29

PHA 34

Phaseolus

30

PHA 35

Phaseolus

31

PHA 36

Phaseolus

32

PHA 37

Phaseolus

33

PHA 39

Phaseolus

34

PHA 40

Phaseolus

35

PHA 41

Phaseolus

36

PHA 42

Phaseolus

37

PHA 43

Phaseolus

38

PHA 44

Phaseolus

39

PHA 45

Phaseolus

40

PHA 46

Phaseolus

41

PHA 47

Phaseolus

42

PHA 48

Phaseolus

43

PHA 49

Phaseolus

44

PHA 51

Phaseolus

45

PHA 52

Phaseolus

46

PHA 53

Phaseolus

47

PHA 54

Phaseolus

48

PHA 55

Phaseolus

49

PHA 56

Phaseolus

50

PHA 57

Phaseolus