مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Pisum

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

PIS 1

Pisum

2

PIS 2

Pisum

3

PIS 3

Pisum

4

PIS 4

Pisum

5

PIS 5

Pisum

6

PIS 6

Pisum

7

PIS 7

Pisum

8

PIS 8

Pisum

9

PIS 9

Pisum

10

PIS 10

Pisum

11

PIS 11

Pisum

12

PIS 12

Pisum

13

PIS 14

Pisum

14

PIS 15

Pisum

15

PIS 17

Pisum

16

PIS 18

Pisum

17

PIS 19

Pisum

18

PIS 20

Pisum

19

PIS 21

Pisum

20

PIS 22

Pisum

21

PIS 23

Pisum

22

PIS 24

Pisum

23

PIS 25

Pisum

24

PIS 26

Pisum

25

PIS 27

Pisum

26

PIS 28

Pisum

27

PIS 29

Pisum

28

PIS 30

Pisum

29

PIS 31

Pisum

30

PIS 32

Pisum

31

PIS 33

Pisum

32

PIS 34

Pisum

33

PIS 35

Pisum

34

PIS 36

Pisum

35

PIS 38

Pisum

36

PIS 40

Pisum

37

PIS 41

Pisum

38

PIS 43

Pisum

39

PIS 44

Pisum

40

PIS 45

Pisum

41

PIS 46

Pisum

42

PIS 47

Pisum

43

PIS 48

Pisum

44

PIS 49

Pisum

45

PIS 50

Pisum

46

PIS 51

Pisum

47

PIS 52

Pisum

48

PIS 53

Pisum

49

PIS 54

Pisum

50

PIS 55

Pisum