مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Triticum
aestivum

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

TRI 1

Triticum

2

TRI 4

Triticum

3

TRI 5

Triticum

4

TRI 6

Triticum

5

TRI 7

Triticum

6

TRI 8

Triticum

7

TRI 9

Triticum

8

TRI 10

Triticum

9

TRI 11

Triticum

10

TRI 12

Triticum

11

TRI 13

Triticum

12

TRI 14

Triticum

13

TRI 15

Triticum

14

TRI 16

Triticum

15

TRI 18

Triticum

16

TRI 19

Triticum

17

TRI 20

Triticum

18

TRI 21

Triticum

19

TRI 22

Triticum

20

TRI 23

Triticum

21

TRI 24

Triticum

22

TRI 25

Triticum

23

TRI 26

Triticum

24

TRI 27

Triticum

25

TRI 28

Triticum

26

TRI 29

Triticum

27

TRI 30

Triticum

28

TRI 31

Triticum

29

TRI 32

Triticum

30

TRI 33

Triticum

31

TRI 34

Triticum

32

TRI 35

Triticum

33

TRI 36

Triticum

34

TRI 37

Triticum

35

TRI 38

Triticum

36

TRI 39

Triticum

37

TRI 40

Triticum

38

TRI 41

Triticum

39

TRI 43

Triticum

40

TRI 44

Triticum

41

TRI 45

Triticum

42

TRI 46

Triticum

43

TRI 47

Triticum

44

TRI 49

Triticum

45

TRI 50

Triticum

46

TRI 51

Triticum

47

TRI 52

Triticum

48

TRI 53

Triticum

49

TRI 54

Triticum

50

TRI 55

Triticum