مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Vicia

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

NAR 1

Vicia

2

ERV 1

Vicia

3

VIC 1

Vicia

4

FAB 1

Vicia

5

NAR 2

Vicia

6

VIC 3

Vicia

7

NAR 3

Vicia

8

ERV 3

Vicia

9

ERV 4

Vicia

10

FAB 4

Vicia

11

NAR 4

Vicia

12

ERV 5

Vicia

13

VIC 5

Vicia

14

NAR 5

Vicia

15

NAR 6

Vicia

16

VIC 6

Vicia

17

FAB 6

Vicia

18

ERV 6

Vicia

19

ERV 7

Vicia

20

VIC 7

Vicia

21

FAB 7

Vicia

22

NAR 7

Vicia

23

VIC 8

Vicia

24

NAR 8

Vicia

25

FAB 8

Vicia

26

FAB 9

Vicia

27

NAR 9

Vicia

28

ERV 9

Vicia

29

NAR 10

Vicia

30

ERV 10

Vicia

31

FAB 10

Vicia

32

NAR 11

Vicia

33

FAB 11

Vicia

34

ERV 11

Vicia

35

VIC 11

Vicia

36

FAB 12

Vicia

37

VIC 12

Vicia

38

NAR 12

Vicia

39

FAB 13

Vicia

40

NAR 13

Vicia

41

ERV 13

Vicia

42

NAR 14

Vicia

43

ERV 14

Vicia

44

VIC 15

Vicia

45

FAB 15

Vicia

46

NAR 15

Vicia

47

ERV 15

Vicia

48

VIC 16

Vicia

49

NAR 16

Vicia

50

ERV 16

Vicia