مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

ZYG 1

Zygophyllum

2

ZIZ 1

Ziziphora

3

ZIN 1

Zinnia

4

ZEA 1

Zea

5

XER 1

Xeranthemum

6

XANT 1

Xanthisma

7

WITH 1

Withania

8

VIT 1

Vittadinia

9

VITEX 1

Vitex

10

VIOLA 1

Viola

11

VIG 1

Vigna

12

VIC 1

Vicia

13

NAR 1

Vicia

14

FAB 1

Vicia

15

ERV 1

Vicia

16

VES 1

Vestia

17

VERO 1

Veronica

18

VAC 1

Vaccaria

19

URS 1

Ursinia

20

TUS 1

Tussilago

21

TUR 1

Turgenia

22

TRO 1

Tropaeolum

23

TROL 1

Trollius

24

TRI 1

Triticum

25

TRIPO 1

Tripodion

26

TRIG 1

Trigonella

27

TRE 1

Trechonaetes

28

TRAD 1

Tradescantia

29

TRACH 1

Trachyspermum

30

TRAC 1

Trachelium

31

TITH 1

Tithonia

32

TOR 1

Torilis

33

THY 1

Thymus

34

THU 1

Thunbergia

35

THLA 1

Thlaspi

36

THL 1

Thladiantha

37

THAP 1

Thapsia

38

THA 1

Thalictrum

39

TEUC 1

Teucrium

40

TETRA 1

Tetragonolobus

41

TEL 1

Telekia

42

TEES 1

Teesdalia

43

TARA 1

Taraxacum

44

CHRY 1

Tanacetum

45

TAG 1

Tagetes

46

SYM 1

Symphytum

47

SUC 1

Succisa

48

STRE 1

Streptocarpus

49

STEV 1

Stevia

50

STAC 1

Stachytarpheta