مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Lolium

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

GR 22

Lolium

2

GR 25

Lolium

3

GR 142

Lolium

4

GR 143

Lolium

5

GR 144

Lolium

6

GR 145

Lolium

7

GR 146

Lolium

8

GR 147

Lolium

9

GR 148

Lolium

10

GR 149

Lolium

11

GR 150

Lolium

12

GR 151

Lolium

13

GR 152

Lolium

14

GR 153

Lolium

15

GR 161

Lolium

16

GR 163

Lolium

17

GR 164

Lolium

18

GR 167

Lolium

19

GR 204

Lolium

20

GR 276

Lolium

21

GR 277

Lolium

22

GR 355

Lolium

23

GR 356

Lolium

24

GR 380

Lolium

25

GR 384

Lolium

26

GR 398

Lolium

27

GR 411

Lolium

28

GR 451

Lolium

29

GR 454

Lolium

30

GR 476

Lolium

31

GR 524

Lolium

32

GR 542

Lolium

33

GR 550

Lolium

34

GR 569

Lolium

35

GR 579

Lolium

36

GR 583

Lolium

37

GR 596

Lolium

38

GR 631

Lolium

39

GR 665

Lolium

40

GR 1276

Lolium

41

GR 1284

Lolium

42

GR 1290

Lolium

43

GR 1293

Lolium

44

GR 1323

Lolium

45

GR 1324

Lolium

46

GR 1327

Lolium

47

GR 1328

Lolium

48

GR 1491

Lolium

49

GR 1506

Lolium

50

GR 1508

Lolium