مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

DEU455-10

Vitis

2

DEU455-101

Vitis

3

DEU455-106

Vitis

4

DEU455-108

Vitis

5

DEU455-111

Vitis

6

DEU455-12

Vitis

7

DEU455-121

Vitis

8

DEU455-124

Vitis

9

DEU455-126

Vitis

10

DEU455-128

Vitis

11

DEU455-129

Vitis

12

DEU455-133

Vitis

13

DEU455-136

Vitis

14

DEU455-140

Vitis

15

DEU455-142

Vitis

16

DEU455-143

Vitis

17

DEU455-155

Vitis

18

DEU455-163

Vitis

19

DEU455-168

Vitis

20

DEU455-169

Vitis

21

DEU455-18

Vitis

22

DEU455-189

Vitis

23

DEU455-196

Vitis

24

DEU455-199

Vitis

25

DEU455-217

Vitis

26

DEU455-221

Vitis

27

DEU455-223

Vitis

28

DEU455-250

Vitis

29

DEU455-25

Vitis

30

DEU455-254

Vitis

31

DEU455-255

Vitis

32

DEU455-259

Vitis

33

DEU455-260

Vitis

34

DEU455-268

Vitis

35

DEU455-27

Vitis

36

DEU455-293

Vitis

37

DEU455-307

Vitis

38

DEU455-308

Vitis

39

DEU455-309

Vitis

40

DEU455-310

Vitis

41

DEU455-312

Vitis

42

DEU455-313

Vitis

43

DEU455-314

Vitis

44

DEU455-315

Vitis

45

DEU455-316

Vitis

46

DEU455-317

Vitis

47

DEU455-318

Vitis

48

DEU455-319

Vitis

49

DEU455-320

Vitis

50

DEU455-37

Vitis