مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Avena

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

NC000314

Avena

2

NC000315

Avena

3

NC000316

Avena

4

NC000317

Avena

5

NC000318

Avena

6

NC000319

Avena

7

NC000320

Avena

8

NC000322

Avena

9

NC000323

Avena

10

NC000324

Avena

11

NC000325

Avena

12

NC000326

Avena

13

NC000327

Avena

14

NC000328

Avena

15

NC000330

Avena

16

NC000331

Avena

17

NC000332

Avena

18

NC000333

Avena

19

NC000334

Avena

20

NC000335

Avena

21

NC000336

Avena

22

NC000337

Avena

23

NC000338

Avena

24

NC000339

Avena

25

NC000340

Avena

26

NC000341

Avena

27

NC000342

Avena

28

NC000343

Avena

29

NC000344

Avena

30

NC000345

Avena

31

NC000346

Avena

32

NC000347

Avena

33

NC000348

Avena

34

NC000349

Avena

35

NC000351

Avena

36

NC000352

Avena

37

NC000353

Avena

38

NC000354

Avena

39

NC000355

Avena

40

NC000356

Avena

41

NC000357

Avena

42

NC000358

Avena

43

NC000359

Avena

44

NC000360

Avena

45

NC000362

Avena

46

NC000363

Avena

47

NC000364

Avena

48

NC000365

Avena

49

NC000366

Avena

50

NC000367

Avena