مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Hordeum
vulgare

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

NC001209

Hordeum

2

NC003636

Hordeum

3

NC003637

Hordeum

4

NC003638

Hordeum

5

NC003639

Hordeum

6

NC003640

Hordeum

7

NC003641

Hordeum

8

NC003642

Hordeum

9

NC003643

Hordeum

10

NC003644

Hordeum

11

NC003645

Hordeum

12

NC003646

Hordeum

13

NC003647

Hordeum

14

NC003648

Hordeum

15

NC003649

Hordeum

16

NC003650

Hordeum

17

NC003651

Hordeum

18

NC003652

Hordeum

19

NC003653

Hordeum

20

NC003654

Hordeum

21

NC003655

Hordeum

22

NC003656

Hordeum

23

NC003657

Hordeum

24

NC003658

Hordeum

25

NC003659

Hordeum

26

NC003660

Hordeum

27

NC003661

Hordeum

28

NC003662

Hordeum

29

NC003663

Hordeum

30

NC003664

Hordeum

31

NC003665

Hordeum

32

NC003666

Hordeum

33

NC003667

Hordeum

34

NC003668

Hordeum

35

NC003669

Hordeum

36

NC003670

Hordeum

37

NC003671

Hordeum

38

NC003672

Hordeum

39

NC003673

Hordeum

40

NC003674

Hordeum

41

NC003675

Hordeum

42

NC003676

Hordeum

43

NC003677

Hordeum

44

NC004680

Hordeum

45

NC004681

Hordeum

46

NC004682

Hordeum

47

NC004683

Hordeum

48

NC004684

Hordeum

49

NC004685

Hordeum

50

NC004686

Hordeum