مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Triticum
aestivum

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

NC000758

Triticum

2

NC000759

Triticum

3

NC000761

Triticum

4

NC000762

Triticum

5

NC000765

Triticum

6

NC000767

Triticum

7

NC001202

Triticum

8

NC001203

Triticum

9

NC001204

Triticum

10

NC001205

Triticum

11

NC001206

Triticum

12

NC001207

Triticum

13

NC001208

Triticum

14

NC003544

Triticum

15

NC003545

Triticum

16

NC003546

Triticum

17

NC003547

Triticum

18

NC003548

Triticum

19

NC003549

Triticum

20

NC003550

Triticum

21

NC003551

Triticum

22

NC003552

Triticum

23

NC003553

Triticum

24

NC003554

Triticum

25

NC003555

Triticum

26

NC003556

Triticum

27

NC003557

Triticum

28

NC003558

Triticum

29

NC003559

Triticum

30

NC003560

Triticum

31

NC003561

Triticum

32

NC003562

Triticum

33

NC003563

Triticum

34

NC003564

Triticum

35

NC003565

Triticum

36

NC003566

Triticum

37

NC003567

Triticum

38

NC003568

Triticum

39

NC003569

Triticum

40

NC003570

Triticum

41

NC003571

Triticum

42

NC003573

Triticum

43

NC003574

Triticum

44

NC003575

Triticum

45

NC003577

Triticum

46

NC003578

Triticum

47

NC003579

Triticum

48

NC003580

Triticum

49

NC003581

Triticum

50

NC003582

Triticum