مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Vicia
faba

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

NC001165

Vicia

2

NC004440

Vicia

3

NC004448

Vicia

4

NC004450

Vicia

5

NC004458

Vicia

6

NC004459

Vicia

7

NC004464

Vicia

8

NC004465

Vicia

9

NC004466

Vicia

10

NC004468

Vicia

11

NC004469

Vicia

12

NC004477

Vicia

13

NC004480

Vicia

14

NC004481

Vicia

15

NC004483

Vicia

16

NC004522

Vicia

17

NC004524

Vicia

18

NC004527

Vicia

19

NC004532

Vicia

20

NC004539

Vicia

21

NC004543

Vicia

22

NC004547

Vicia

23

NC004552

Vicia

24

NC004553

Vicia

25

NC004556

Vicia

26

NC004560

Vicia

27

NC004576

Vicia

28

NC004578

Vicia

29

NC004594

Vicia

30

NC004608

Vicia

31

NC006299

Vicia

32

NC006324

Vicia

33

NC006338

Vicia

34

NC006343

Vicia

35

NC006351

Vicia

36

NC006358

Vicia

37

NC006365

Vicia

38

NC006366

Vicia

39

NC006372

Vicia

40

NC006391

Vicia

41

NC006392

Vicia

42

NC006397

Vicia

43

NC006402

Vicia

44

NC006434

Vicia

45

NC006461

Vicia

46

NC006462

Vicia

47

NC006464

Vicia

48

NC006469

Vicia

49

NC006470

Vicia

50

NC006945

Vicia