مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Zea

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

NC000001

Zea

2

NC000002

Zea

3

NC000003

Zea

4

NC000004

Zea

5

NC000005

Zea

6

NC000006

Zea

7

NC000012

Zea

8

NC000013

Zea

9

NC000016

Zea

10

NC000019

Zea

11

NC000021

Zea

12

NC000023

Zea

13

NC000025

Zea

14

NC000026

Zea

15

NC000031

Zea

16

NC000032

Zea

17

NC000038

Zea

18

NC000040

Zea

19

NC000042

Zea

20

NC000044

Zea

21

NC000047

Zea

22

NC000063

Zea

23

NC000064

Zea

24

NC000066

Zea

25

NC000068

Zea

26

NC000071

Zea

27

NC000073

Zea

28

NC000075

Zea

29

NC000080

Zea

30

NC000083

Zea

31

NC000087

Zea

32

NC000090

Zea

33

NC000091

Zea

34

NC000101

Zea

35

NC000107

Zea

36

NC000108

Zea

37

NC000117

Zea

38

NC000118

Zea

39

NC000120

Zea

40

NC000121

Zea

41

NC000122

Zea

42

NC000123

Zea

43

NC000124

Zea

44

NC000127

Zea

45

NC000128

Zea

46

NC000129

Zea

47

NC000130

Zea

48

NC000131

Zea

49

NC000146

Zea

50

NC000147

Zea