مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Almendro

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

NC046669

Prunus

2

NC046670

Prunus

3

NC046671

Prunus

4

NC046672

Prunus

5

NC046673

Prunus

6

NC046674

Prunus

7

NC046675

Prunus

8

NC046676

Prunus

9

NC046677

Prunus

10

NC046678

Prunus

11

NC046679

Prunus

12

NC046680

Prunus

13

NC046681

Prunus

14

NC046682

Prunus

15

NC046683

Prunus

16

NC046684

Prunus

17

NC046685

Prunus

18

NC046686

Prunus

19

NC046687

Prunus

20

NC046688

Prunus

21

NC046689

Prunus

22

NC046690

Prunus

23

NC046691

Prunus

24

NC046692

Prunus

25

NC046693

Prunus

26

NC046694

Prunus

27

NC046695

Prunus

28

NC046696

Prunus

29

NC046697

Prunus

30

NC046698

Prunus

31

NC046699

Prunus

32

NC046700

Prunus

33

NC046701

Prunus

34

NC046702

Prunus

35

NC046703

Prunus

36

NC046704

Prunus

37

NC046705

Prunus

38

NC046706

Prunus

39

NC046707

Prunus

40

NC046708

Prunus

41

NC046709

Prunus

42

NC046710

Prunus

43

NC046711

Prunus

44

NC046712

Prunus

45

NC046713

Prunus

46

NC046714

Prunus

47

NC046715

Prunus

48

NC046716

Prunus

49

NC046717

Prunus

50

NC046718

Prunus