مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Avellano

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

NC046549

Corylus

2

NC046550

Corylus

3

NC046551

Corylus

4

NC046552

Corylus

5

NC046553

Corylus

6

NC046554

Corylus

7

NC046555

Corylus

8

NC046556

Corylus

9

NC046557

Corylus

10

NC046558

Corylus

11

NC046559

Corylus

12

NC046560

Corylus

13

NC046561

Corylus

14

NC046562

Corylus

15

NC046563

Corylus

16

NC046564

Corylus

17

NC046565

Corylus

18

NC046566

Corylus

19

NC046567

Corylus

20

NC046568

Corylus

21

NC046569

Corylus

22

NC046570

Corylus

23

NC046571

Corylus

24

NC046572

Corylus

25

NC046573

Corylus

26

NC046574

Corylus

27

NC046575

Corylus

28

NC046576

Corylus

29

NC046577

Corylus

30

NC046578

Corylus

31

NC046579

Corylus

32

NC046580

Corylus

33

NC046581

Corylus

34

NC046582

Corylus

35

NC046583

Corylus

36

NC046584

Corylus

37

NC046585

Corylus

38

NC046586

Corylus

39

NC046587

Corylus

40

NC046588

Corylus

41

NC046589

Corylus

42

NC046590

Corylus

43

NC046591

Corylus

44

NC046592

Corylus

45

NC046593

Corylus

46

NC046594

Corylus

47

NC046595

Corylus

48

NC046596

Corylus

49

NC046597

Corylus

50

NC046598

Corylus