مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Nogal

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

NC046329

Juglans

2

NC046330

Juglans

3

NC046331

Juglans

4

NC046332

Juglans

5

NC046333

Juglans

6

NC046334

Juglans

7

NC046335

Juglans

8

NC046336

Juglans

9

NC046337

Juglans

10

NC046338

Juglans

11

NC046339

Juglans

12

NC046340

Juglans

13

NC046341

Juglans

14

NC046342

Juglans

15

NC046343

Juglans

16

NC046348

Juglans

17

NC046349

Juglans

18

NC046352

Juglans

19

NC046358

Juglans

20

NC046360

Juglans

21

NC046361

Juglans

22

NC046362

Juglans

23

NC046363

Juglans

24

NC046364

Juglans

25

NC046365

Juglans

26

NC046366

Juglans

27

NC046367

Juglans

28

NC046368

Juglans

29

NC046369

Juglans

30

NC046370

Juglans

31

NC046371

Juglans

32

NC046372

Juglans

33

NC046373

Juglans

34

NC046374

Juglans

35

NC046375

Juglans

36

NC046376

Juglans

37

NC046377

Juglans

38

NC046378

Juglans

39

NC046379

Juglans

40

NC046384

Juglans

41

NC046391

Juglans

42

NC046398

Juglans

43

NC046408

Juglans

44

NC046410

Juglans

45

NC046411

Juglans

46

NC046412

Juglans

47

NC046413

Juglans

48

NC046414

Juglans

49

NC046415

Juglans

50

NC046416

Juglans