مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

walnut

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

NC046344

Juglans

2

NC046345

Juglans

3

NC046346

Juglans

4

NC046347

Juglans

5

NC046350

Juglans

6

NC046351

Juglans

7

NC046353

Juglans

8

NC046354

Juglans

9

NC046355

Juglans

10

NC046356

Juglans

11

NC046357

Juglans

12

NC046359

Juglans

13

NC046380

Juglans

14

NC046381

Juglans

15

NC046382

Juglans

16

NC046383

Juglans

17

NC046385

Juglans

18

NC046386

Juglans

19

NC046387

Juglans

20

NC046388

Juglans

21

NC046389

Juglans

22

NC046390

Juglans

23

NC046392

Juglans

24

NC046393

Juglans

25

NC046394

Juglans

26

NC046395

Juglans

27

NC046396

Juglans

28

NC046397

Juglans

29

NC046399

Juglans

30

NC046400

Juglans

31

NC046401

Juglans

32

NC046402

Juglans

33

NC046403

Juglans

34

NC046404

Juglans

35

NC046405

Juglans

36

NC046406

Juglans

37

NC046407

Juglans

38

NC046409

Juglans