مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Carya
illinoensis

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

NC046752

Carya

2

NC046753

Carya

3

NC046754

Carya

4

NC046755

Carya

5

NC046756

Carya

6

NC046757

Carya

7

NC046758

Carya

8

NC046759

Carya

9

NC046760

Carya

10

NC046761

Carya

11

NC046762

Carya

12

NC046763

Carya

13

NC046764

Carya

14

NC046765

Carya

15

NC046766

Carya

16

NC046767

Carya

17

NC046768

Carya

18

NC046769

Carya

19

NC046770

Carya

20

NC046771

Carya