مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Juglans

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

NC046329

Juglans

2

NC046330

Juglans

3

NC046331

Juglans

4

NC046332

Juglans

5

NC046333

Juglans

6

NC046334

Juglans

7

NC046335

Juglans

8

NC046336

Juglans

9

NC046337

Juglans

10

NC046338

Juglans

11

NC046339

Juglans

12

NC046340

Juglans

13

NC046341

Juglans

14

NC046342

Juglans

15

NC046343

Juglans

16

NC046344

Juglans

17

NC046345

Juglans

18

NC046346

Juglans

19

NC046347

Juglans

20

NC046348

Juglans

21

NC046349

Juglans

22

NC046350

Juglans

23

NC046351

Juglans

24

NC046352

Juglans

25

NC046353

Juglans

26

NC046354

Juglans

27

NC046355

Juglans

28

NC046356

Juglans

29

NC046357

Juglans

30

NC046358

Juglans

31

NC046359

Juglans

32

NC046360

Juglans

33

NC046361

Juglans

34

NC046362

Juglans

35

NC046363

Juglans

36

NC046364

Juglans

37

NC046365

Juglans

38

NC046366

Juglans

39

NC046367

Juglans

40

NC046368

Juglans

41

NC046369

Juglans

42

NC046370

Juglans

43

NC046371

Juglans

44

NC046372

Juglans

45

NC046373

Juglans

46

NC046374

Juglans

47

NC046375

Juglans

48

NC046376

Juglans

49

NC046377

Juglans

50

NC046378

Juglans