مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Clementina

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

NC010571

Citrus

2

NC010572

Citrus

3

NC010573

Citrus

4

NC010575

Citrus

5

NC010576

Citrus

6

NC010578

Citrus

7

NC010580

Citrus

8

NC010581

Citrus

9

NC010582

Citrus

10

NC010583

Citrus

11

NC010584

Citrus

12

NC010586

Citrus

13

NC010588

Citrus

14

NC010589

Citrus

15

NC010591

Citrus

16

NC010596

Citrus

17

NC018717

Citrus

18

NC018779

Citrus

19

NC018784

Citrus

20

NC051054

Citrus

21

NC051061

Citrus

22

NC051066

Citrus

23

NC051071

Citrus

24

NC051072

Citrus

25

NC051164

Citrus

26

NC051165

Citrus

27

NC051799

Citrus

28

NC051800

Citrus

29

NC051801

Citrus

30

NC051802

Citrus

31

NC111085

Citrus

32

NC111089

Citrus

33

NC111094

Citrus

34

NC111112

Citrus

35

NC111119

Citrus

36

NC111142

Citrus

37

NC111143

Citrus

38

NC111157

Citrus

39

NC111163

Citrus

40

NC111196

Citrus

41

NC111197

Citrus

42

NC111217

Citrus

43

NC111219

Citrus