مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Limonero

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

NC010606

Citrus

2

NC010607

Citrus

3

NC010611

Citrus

4

NC010613

Citrus

5

NC010614

Citrus

6

NC010617

Citrus

7

NC010619

Citrus

8

NC018764

Citrus

9

NC018765

Citrus

10

NC018766

Citrus

11

NC018767

Citrus

12

NC018768

Citrus

13

NC018771

Citrus

14

NC051092

Citrus

15

NC051093

Citrus

16

NC051094

Citrus

17

NC051095

Citrus

18

NC051096

Citrus

19

NC051167

Citrus

20

NC051168

Citrus

21

NC070825

Citrus

22

NC070826

Citrus

23

NC070827

Citrus

24

NC070828

Citrus

25

NC111079

Citrus

26

NC111100

Citrus

27

NC111101

Citrus

28

NC111102

Citrus

29

NC111132

Citrus

30

NC111151

Citrus

31

NC111159

Citrus

32

NC111160

Citrus

33

NC111161

Citrus

34

NC111200

Citrus

35

NC111250

Citrus

36

NC111251

Citrus